LDC | Copy Expert

Sākumlapa

GDPR


SIA Latvijas Datoru centra privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

     

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 
 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA  Latvijas Datoru centrs (turpmāk - LDC), vienotās reģistrācijas Nr. 40003000939, juridiskā adrese Rīgā, Kr. Barona iela 23, LV-1011.  
 2. LDC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: ldc@ldc.lv . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LDC juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 23. punktu  

Dokumenta piemērošanas sfēra

 
 3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šeit  
 4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:  
 
 • fiziskajām personām - klientiem, pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai, saņem vai nodod LDC jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • LDC klientu apkalpošanas centru, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;.
 
 5. LDC rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.  
 6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (LDC interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.  
 7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LDC.  
Personas datu apstrādes nolūki   
 8. LDC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:  
 
 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
 
 

          - klienta identificēšanai;
          - līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
          - preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
          - pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
          - garantijas saistību izpildei;
          - preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
          - pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
          - klientu apkalpošanai;
          - iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
          - klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
          - norēķinu administrēšanai;
          - kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
          - parādu atgūšanai un piedziņai;
          - mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 
 
 • Biznesa plānošanai un analītikai:
 
 

         - statistikai un biznesa analīzei;
         - plānošanai un uzskaitei;
         - efektivitātes mērīšanai;
         - datu kvalitātes nodrošināšanai;
         - tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
         - atskaišu sagatavošanai;
         - klientu aptauju veikšanai;
         - riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 
  Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.  
  Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LDC.  
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats   
 9. LDC apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:  
 
 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu LDC saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs - lai realizētu no LDC un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LDC leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu LDC nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
 
 10.  LDC likumīgās (leģitīmās) intereses ir:  
 
 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz klientu apkalpošanas centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās portālā;
 • analizēt mājaslapu lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu mājaslapās;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.
 

Personas datu apstrāde

 
 11. LDC apstrādā Klienta datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LDC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.  
 12. LDC attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām LDC darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus, tai skaitā pakalpojumu saņemšana uz labvēlīgākiem nosacījumiem).  
 13. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai LDC var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, komerciālu piedāvājumu izsūtīšana. Ja izpildot šos uzdevumus, LDC sadarbības partneri apstrādā LDC rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie partneri ir uzskatāmi par LDC datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un LDC ir tiesības nodot šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.  
 14. LDC sadarbības partneri un uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar LDC prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei LDC uzdevumā.  

Personas datu aizsardzība

 
 15. LDC aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LDC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:  
 
 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 
 16. LDC neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:  
 
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LDC likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs LDC likumīgās intereses.
 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 
 17. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, LDC personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.  
 18. Šādos gadījumos LDC nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.  

Personas datu glabāšanas ilgums

 
 19. LDC glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:  
 
 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LDC vai Klients var realizēt savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 
 20. Pēc tam, kad 19. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.  

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 
 21. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.  
 22. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt LDC veikt to savu datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LDC likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LDC pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.  
 23. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:  
 
 • rakstveida formā pašrocīgi parakstītu iesniegumu un iesniedzot to LDC juridiskajā adresē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina Klienta identitāti.
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 
 24. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot LDC pakalpojumu pieteikšanas formās, LDC pakalpojumu portālos ldc.lv un copyexpert.lv, LDC un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formā).  
 25. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – portālos ldc.lv un copyexpert.lv, klientu apkalpošanas centros pakalpojumu pieteikšanās formās un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.  
 26. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.  
 27. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.  

Saziņa ar Klientu

 
 28. LDC veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā ar portālu starpniecību, izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).  
 29. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi LDC veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).  

Komerciāli paziņojumi

 
 30. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par LDC un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) LDC veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.  
 31. Klients piekrišanu LDC un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot LDC portālos, LDC pakalpojumu pieteikšanas formās, LDC un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).  
 32. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:  
 
 • nosūtot e-pastu uz adresi info@ldc.lv;
 • klātienē LDC klientu apkalpošanas centros;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
 
 33. LDC pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām un organizatoriskām iespējām, kas var būt līdz trim darba dienām.  
 34. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka LDC var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.  
Sīkdatņu apstrāde   
 35. LDC mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā un pieejami: šeit.  
 36. LDC mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko LDC nenes atbildību.  

Citi noteikumi

 
 37. LDC ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, norādot tā spēkā stāšanās datumu un ievietojot to LDC mājaslapā.  
 38. LDC nodrošina Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas LDC mājaslapā.  
     
     
     

 

Latvijas Datoru centrs
Kr. Barona iela 23, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 67282592, 80003344   Fakss: 67821474   E-pasts: ldc@ldc.lv

Izstrādāja MM88